بسته شماره یک

مجموعه از 100 لغت پایه انگلیسی و بسیار پرتکرار به همراه معنی آنها

بسته شماره دو

مجموعه اول 500 لغت پر تکرار انگلیسی به همراه معنی آنها

بسته شماره سه

مجموعه دوم 500 لغت پر تکرار انگلیسی به همراه معنی آنها

بسته شماره چهار

مجموعه سوم 500 لغت پر تکرار انگلیسی به همراه معنی آنها

لغت های پایه هفتم

این مجموعه شامل لغات در انگلیسی پایه هفتم میباشد

لغت های پایه هشتم

این مجموعه شامل لغات در انگلیسی پایه هشتم میباشد

لغت های پایه نهم

این مجموعه شامل لغات در انگلیسی پایه نهم میباشد

Paquete numero uno

Una colección de 100 palabras en inglés básicas y muy frecuentes junto con sus significados.

paquete numero dos

La primera colección de 500 palabras en inglés frecuentemente repetidas con sus significados

Paquete numero tres

El segundo conjunto de 500 palabras en inglés frecuentemente repetidas con sus significados

Paquete numero cuatro

El tercer conjunto de 500 palabras en inglés frecuentemente repetidas con sus significados

بسته شماره یک

مجموعه از 100 لغت پایه عربی و بسیار پرتکرار به همراه معنی آنها

بسته شماره دو

مجموعه اول 500 لغت پر تکرار عربی به همراه معنی آنها

بسته شماره سه

مجموعه دوم 500 لغت پر تکرار عربی به همراه معنی آنها

بسته شماره چهار

مجموعه سوم 500 لغت پر تکرار عربی به همراه معنی آنهاعصرعلم ver 2.0.60